Stadgar

§ 1
Föreningens ändamål är att inom Näsums socken verka för hembygdskunskap, hembygdsvård och naturskydd i syfte att åt kommande släkten bevara en bild av gången
och nuvarande tids liv och verksamhet. 
För detta ändamål vill föreningen bidraga till:
1. Skydd av fasta och lösa fornlämningar
2. Att äldre typisk bebyggelse så vitt möjligt bevaras i sin ursprungliga miljö
 att i den mån föreningens tillgångar det medgiva, inköp.
3. Eller på annat sätt tillvarataga äldre föremål, som är av kulturhistoriskt värde, och att göra uppteckningar om bygden och dess folks liv och verksamhet.
§ 2
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av sex ledamöter, av vilka fem jämte två suppleanter väljas å ordinarie årssammanträde för en tid av två år samt en utses av kommunalfullmäktige bland dess ledamöter från Näsum.
Styrelsen har sitt säte i Näsum.
§ 3
Ordinarie årssammanträde väljer ordförande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutmässig då minst tre ledamöter är närvarande.
För att beslut skall anses giltigt fodras, att minst nämnda antal ledamöter är därom ense.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsrösten.
§ 4
Styrelsen åligger att före den 15 januari till revisorerna för granskning överlämna föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar jämte berättelse över föregående års verksamhet.
§ 5
Vid sammanträde utses för varje gång minst en ledamot, vilken inom fjorton dagar efter sammanträdet äger justera det förda protokollet.
§ 6
Föreningens räkenskaper, som föres av kassören, avslutas för varje kalenderår.
§ 7
Revisorerna, som väljs för en tid av ett år, åligger att före den 1 februari varje år granska föreningens räkenskaper och förvaltning för föregående år och angiva berättelse därom.
Vid denna granskning bör även föreningens tillgångar inventeras.
§ 8
Styrelsen skall sammanträda så ofta ärende och förhållanden det påfordra eller då minst två av dess ledamöter anhålla därom. Då ordföranden är förhindrad äger vice ordföranden sammankalla styrelsen.
§ 9
Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årssammanträde senast under februari månad genom annonsering eller på annat sätt varom styrelsen beslutar. Kallelse skall ske minst åtta dagar före sammanträdet.
Följande ärenden skall förekomma till behandling:
1. Styrelsens årsberättelse,
2. revisionsberättelsen,
3. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
4. val av ordförande,
5. val av styrelseledamöter och suppleanter,
6. val av två revisorer jämte suppleanter och
7. övriga ärenden, som framlägges av styrelsen, eller som av enskild medlem föreslagits styrelsen minst fyra dagar före sammanträdet.
Styrelsen äger, om anledning därtill finns, även vid annan tid på året kalla föreningens medlemmar till sammanträde
§ 10
Årsavgiftens storlek bestämmes vid årssammanträdet.
Vid årssammanträdet tillkommer rösträtt den som erlagt föregående års medlemsavgift.
§ 11
Röstning vid sammanträdet sker öppet, därest icke medlem vid val begär sluten omröstning. Röstning genom fullmakt får ej förekomma.
§ 12
Då föreningens tillgångar det medgiva må, efter fattat beslut av styrelsen, sådana föremål inköpas som har kulturhistoriskt värde och som i övrigt kunna anses lämpliga för föreningen. Likaså må styrelsen anslå medel för bygdens utforskning i arkiv eller samlingar och bestrida kostnader för utforskningarnas offentliggörande.
§ 13
I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar tillfalla Näsums socken.
§ 14
Därest ändring av dessa stadgar påkallas, skall beslut därom fattas vid två på varandra följande sammanträden med föreningen, varav det ena skall vara ordinarie.

STYRELSEN