40-års jubileum

Näsums Hembygd och Fornminnesförenings 40-års jubileum 1999

40 års jubileum 24 november 1999 i Västanå skola, ett hundratal personer var med och firade föreningens högtidsdag, det bjöds på tårtor som bakats av de duktiga kvinnorna i kakbakargänget.

Ordföranden Torgils Svensson hälsade välkomna, här följer en redogörelse för kvällen.

Undertecknad återger Torgils Svenssons manuskript.

Torgils.
Jag vill hälsa alla Hembygdsvänner hjärtligt välkomna till Näsums Hembygds o Fornminnesförenings 40 års jubileum.

Jag har även den stora äran att hälsa Sanna Nielsen välkommen, som svarar för underhållningen här i kväll.
Uno Röndahl med historik från föreningens bildande, Inga Jönsson med nyskriven dikt fören. till ära.
Föreningen bildades 24 november 1959 en tisdag och i dag efter 40 år är det en onsdag.
För 40 år sedan var jag 18 år o drömde nog inte att jag skulle stå här i dag.
Vid årsmötet 10 april 1975 var jag 34 år o blev invald i styrelsen och har där varit med i 24 år och ordförande de senaste 9 åren.
Jag känner mig nu som ett fornminne och risken är väl att jag blir K-märkt.
Uno Rönhahl och Sven A Svensson har varit med från början, även min far Nils Svensson var med och bildade föreningen.
Min far var med på sin födelsedag 24 november 48 år gammal och jag tänker på honom idag.
Det  har blåst många vindar över Näsums socken sen dess.
Föreningen har ökat i omfattning både antal medlemmar och aktiviteter och med ett brett program.
Det är många som har betytt mycket för föreningen under alla dessa år ingen nämnd o ingen glömd.
Många har ställt upp på dygnets alla tider med ideellt arbete, det vill jag tacka för.
Föreningen har fått ett stort förtroende i Näsum och det gläder mig.
Många gåvor har under åren skänkts till föreningen.
Även vädrets makter har varit nådiga med få undantag på föreningens aktiviteter.

Jag lämnar över till Uno Röndahl med en tillbakablick från 1959-1990 så återkommer jag efter Uno med ett axplock från 1990- 1999.

Undertecknad återger här de stolpar som Uno Röndalh byggde sin historik om föreningen på.

Tillkomsten av föreningen hade sin bakgrund i att Oliver Swansson, som stod som arrangör för Sverige- Amerikadagarna, tyckte att det
började bli för betungande att själv svara för arrangemangen.
Varför han vid ett möte med Uno föreslog att ett sammanträde skulle utannonseras, vilket Uno gjorde och första mötet hölls i Församlingssalen
i Näsum tisdagen   den 24 november 1959. Stiftelseprotokollet den 24/11 1959 återfinnes på sid 7-9 i årsbok 1978. Första årsavgiften var 3:-.
Första sammanträdet med styrelsen den 12/2 1960: Albin Svensson, Folke Lindkvist, Uno Röndahl, Sven Svensson.
Första hembygdsaftonen 1/41960 museiintendent Torsten Andersson.
Vid möte den 10/10 1960 uppstod vissa problem med Oliver Swanssons räkningar.
Första årsmötet hölls 21/2 1961, Fader Gunnar underhöll, det bildades en kommitté för vägnamn i Näsum.
Föreningens stadgar fastställdes vid möte den 25/1 1962.
Därefter vilade föreningen sin ” Törnrosasömn” till 1971.

Föreningen rekonstruerades den 30/9 1971, fick ny styrelse och årsavgiften blev 10:-.
Första årsmötet efter rekonstruktionen 17/3 1972, Egon Thun om Gudahaven.
Tillgångarna redovisades den 22/3 1972 till 812:57 på bank.
Hembygdsafton 27/10 1972, Uno Röndahl berättade om  ”Edkrävarbrevet” 1677 framtvingat av Näsums bönder.
Årsmöte 22/3 1973 110 närv.   a) Näsums Barnkör under ledning av Bengt Banemark b) Sven Edvin Salje ” Ordet i vårt umgänge”
c) Vendla Olofsson, med kaffe och kakor d) Gamla saker och ting, sedan ständigt återkommande e) Bevakning av Ryssbergets bokskogar
f) Restaurering av Västanå gamla bro .     

 110 medlemmar vid årets slut. Hembygdsafton 25/4 1973 ”Försvara Ryssbergets bokar” a) ca 60 personer b) Inbjudna gäster
c) övriga debattörer d) Bevingade ord Jojje Blomkvist ”vi är ute i grevens tid” och apropå avverkningen av ett gammal granbestånd,
boträd för hägrar, kallade Jojje det för ett ” nidningsdåd”. Protokoll 31/10 1973 Länsstyrelsens skyddsföreskrifter för bokskogarna,
föreningens skrivelse till regeringen om bokskogslag 9 sidor. Årsmöte 1/3 1974 Brodde Almer med info. om den stora kraftverksdammen
på Västanåberget, Jojje Blomkvist föreslog ”kompromisslöst” kamp med dammbygget och Sydkraft. Årsmöte 10/4 1975,
Uno Röndahl om ”Östads gamla by” och Tom Jeppsson, Tomteboda om ”Göingebygden och Göingarna”. Protokoll 5/2
1976 Protest mot ombyggnad av Dalasträdet. Protokoll 4/9 1976 besvärsskrivelse jämnte utredning m m till regeringen om
Vägverkets ombyggnadsplaner för Dalasträdet, 19 sidor, stöd av Lunds Stiftsnämn, Skånes Hembygdsförbund, RAÄ.
Protokoll 25/10 1976 skrivelse till kommunalfullmäktige om bevarande av Västanå gamla skola.
Protokoll 28/9 1977 Frans Oskar Eskilssons familj överlämnar publiceringsrätten på Frans Oskars böcker till föreningen.
Årsmöte 29/3 1978 med föreningens första årsbok.
Protokoll 5/9 1978 med erbjudande från kommunen om dispositionsrätten till Fälts stuga kallad Bravastugan.
Hembygdsafton 26/10 1978 Arnberg meddelade att Herman Fält skänkt allt sitt lösöre i Bravastugan till föreningen.
Hyresavtal på Bravastugan mellan Bromölla kommun och hembygdsföreningen den 22/11 1978 på 10 år,
som därefter förlängs med ett år i taget. 27/10 1979 Teatern i Skälmershult i IOGT-lokaken med ”Gå i sin gärning”.
Under 1980-talet beslutades om en byaträff varje sommar, varav den försts avsåg Västanå by, Uno skaffade fram kopior ur lantmäteriets
skifteskator från 1700-talets slut till omkring 1830-talet, i by efter by.
Vid utgången av 1980 redovisade Sven Svensson föreningens ekonomi med 23.102:52.
Protokoll 23/9 1981 efter många om och men, tiggarbrev m m beslöt föreningsstyrelsen utge F O Eskilssons första krönika
” Så var det då” Ksd Boktryckeri kr 26.640:-, 500 ex.

Olika aktiviteter:
Antikvarie Eva Hebyr om Gudahaven 26/10 1983.
Byaträff vid Pernillas stuga, Herbert Johnsson visar och berättar om stugans inventarier. 21/11 1984 föreningen 25 år,
Sven A Svensson, Tore Arnberg och Uno Röndahl fick Riksförbundet för hembygdsvård och Föreningesbankens silvermedaljer.
Sommarträff vid Pernillas stuga i Västanå, arr av Rut o Herbert Johnsson och Greta Adolfsson 23/6 1985.
Historieafton i Gudahaven 30/5 1986. Arkeolog Eva Arvidsson, Torsten Paulin och Georg
Andersson med spelmän, ca 200 personer.
Protestskrift mot nedläggningen Näsums Brandkår 16/2 1987. August Johnsson, Klagstorp, testamente 24/2 1989, 105.253:-.
Styrelsen 12/12 1989 förslag om aktiviteter för 1990 med avsikt att även kommande år hålla en offentlig aktivitet varje månad
som varje år skulle avslutas med ”Julstök” i Västanå Skola.

Så långt Uno Röndahl åter till Torgils Svensson.

Jag vill tacka Uno Röndahl för tiden som varit både i föreningen o som redaktör av årsboken o hoppas att vi fortsätter vårt goda samarbete.

Här några axplock från 1990-1999.

Byaträffar-Sommarträffar på Gudahaven-Sommarkvällar-Svamputflykt-Blomstervandring-Gökotta-Tröskdagar-Hantverksdagar-bussutfäder-m m. 1992 En ändring av ”länsgränsen” i Östraby Skrivarehagen som föreningen motsatte sig. Det var ett skolproblem för en skolflicka på 6 år. Tvisten varade i 1 ½ år Kammarkolegiet avslog kommunens begäran med motivering att det fanns inga skäl för någon gränsändring. Kulturminnen framtagna o restuerade. 1993 Sjunga maj i by. Julstuga i Västanå. 1994

Stockbåten hittad vid Enegylet. Konserverad o daterad 1440 talet. 1995 återinvigning av godsmagasinet med utställningar- järnvägen – konst- Stenberg tavlor m m. Utställningar av utvandringen, järnvägens historia, näringslivet i Näsums socken. Återinvigning transformatorstationen i Axeltorp från 1904.

Ja detta var ett axplock av olika aktiviteter det är säkert mer men av tidsskäl håller jag här.

Årsboken kommer ut till årsmötet i februari. Nyhet för dagen är att nya almanackan 2000 är till försäljning. Föreningen ämnar trycka Frans Oskar Eskilssons bok 2 Det var den tiden” under år 2000. Årets överraskning var 1999 års kulturpris i Bromölla Kommun tilldelades Näsums Hembygds o Fornminnesförening.

Och med detta vill jag sluta med att säga det är inte ens verk det är ett lagarbete som ligger bakom. Tack ska ni ha Torgils Svensson.

Inga Jönsson läste både sin fina dikt till Hembygdsföreningen och efter det att Sanna underhållet oss med sin välljudande stämma,  flera andra fina dikter, därefter var det tårta och kaffe.

Näsum den 6 december 1999.
Rapporten skriven av Sekreterare Gösta Karlsson.
Copyright © Näsums Hembygdsförening 2008